SEO Balie BV is in oprichting!

hierna te noemen ‘Leverancier’

Deze Algemene Leverings- en Betaalvoorwaarden bestaat uit 18 pagina’s in de PDF versie en 1 pagina op deze website

ALGEMENE BEPALINGEN

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Leverings- en Betaalvoorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin van het woord, die Leverancier heeft aangeboden aan of afgesloten met Opdrachtgever.

1.2 Opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij Leverancier en Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat andere voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze voorwaarden slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Al onze (mondelinge of schriftelijke) offertes zijn vrijblijvend, tenzij tevoren schriftelijk een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid is overeengekomen. Niettemin heeft Leverancier het recht om een offerte binnen vijf werkdagen nadat hij Opdrachtgever heeft bereikt te herroepen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand en de werkzaamheden worden ingepland op het moment dat een offerte door Opdrachtgever middels een schriftelijk akkoord wordt aanvaard dan wel, indien geen offerte aanwezig is, Opdrachtgever een opdracht aan Leverancier geeft en laatstgenoemde die opdracht aanvaardt.

2.3 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Leverancier gerechtigd om alle in verband met die opdracht door haar gemaakte c.q. te maken kosten geheel bij Opdrachtgever in rekening te brengen, met een minimum van 50% van de totale orderwaarde, met een minimum van € 150 (honderd en vijftig euro). Leverancier zal na betaling van de annuleringskosten door Opdrachtgever hetgeen gedurende de periode voorafgaande aan de annulering in het kader van die opdracht is ontwikkeld overhandigen aan Opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in deze voorwaarden.

3. PRIJZEN                                                           

3.1 De prijzen en tarieven zijn inclusief de in de aanbieding, offerte of overeenkomst omschreven werkzaamheden door Leverancier. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en vormen geen vergoeding voor verpakking, import, transport, reis- en verblijfskosten, kantoorkosten, (technische) documentatie, gebruik van audio en/of visueel materiaal van derden, aanschaf van hardware, software van derden, opleiding van Opdrachtgever, installatie, implementatie en dergelijke welke separaat aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij anders is aangegeven in de aanbieding, offerte of overeenkomst.

3.2 Indien Opdrachtgever een verzoek heeft tot wijziging van en/of aanvulling op de specificaties van de door Leverancier te verrichten werkzaamheden zal deze de Leverancier hiervan in kennis stellen. Vervolgens zal de leverancier de Opdrachtgever een prijsopgave doen van het ten gevolge van de wijzigingen c.q. aanpassingen eventueel te verrichten meerwerk. Leverancier zal slechts meerwerk verrichten nadat zij hiertoe een schriftelijke opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen. Leverancier zal Opdrachtgever factureren voor dit meerwerk.

3.3 Leverancier is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen. Deze nieuwe prijzen en tarieven zijn van toepassing op alle volgende aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever.

4. BETALING

4.1 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke condities dient Opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen, hierna ‘de betalingstermijn’.

4.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal aan Opdrachtgever over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1,5% per maand (één en een half procent) in rekening worden gebracht, gerekend over de periode dat de Opdrachtgever in verzuim is, een en ander zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.

4.3 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle met incasso gemoeide (buiten-) gerechtelijke kosten van Leverancier, onverminderd alle overige rechten van Leverancier.

4.4 Indien enige betalingstermijn wordt overschreden is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding en zonder jegens Opdrachtgever tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Dit houdt tevens in dat de leveringstermijn wordt verlengd met het aantal dagen dat bovengenoemde opschorting heeft voortgeduurd.

4.5 Opdrachtgever ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering. Opdrachtgever kan zich derhalve jegens Leverancier nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken. Iedere betaling wordt in de eerste plaats geacht te strekken ter voldoening van de langst openstaande vordering, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.

4.6 Leverancier behoudt zich het recht voor om eventuele door Opdrachtgever aan Leverancier ter beschikking gestelde zaken, materialen, apparatuur en dergelijke worden eerst dan terug te geven nadat alle door Opdrachtgever verschuldigde betalingen volledig zijn verricht.

4.7 Indien de werkzaamheden op nacalculatiebasis worden verricht, zal Leverancier Opdrachtgever maandelijks factureren. Het bepaalde in artikel 4.1 tot en met 4.6 is van overeenkomstige toepassing.

5. LEVERING

5.1 Door Leverancier genoemde leveringstermijnen worden naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Partijen zullen elkaar zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan zijn op de (tijdige) uitvoering van de werkzaamheden en/of de leveringstermijnen.

5.2 Leverancier zal de werkzaamheden vervaardigen en leveren overeenkomstig de functionele en technische specificaties welke tussen partijen zijn c.q. worden overeengekomen.

5.3 Indien Leverancier op verzoek van Opdrachtgever bepaalde wijzigingen van en/of aanvullingen op de specificaties van de door Leverancier te verrichten werkzaamheden uitvoert, kan Leverancier de leveringsdatum van de werkzaamheden na overleg met Opdrachtgever opschorten voor zover dit nodig is ter uitvoering van de betreffende wijzigingen c.q. aanvullingen.

5.4 De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Leverancier niet in verzuim en geeft Opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van Leverancier, niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Partijen treden vervolgens zo spoedig mogelijk in overleg ten einde een nieuwe leveringstermijn vast te stellen.

5.5 Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over zodra deze het kantoor en/of magazijn van Leverancier hebben verlaten.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Leverancier behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor ter zake van alle vorderingen die zij krachtens (tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit-) een overeenkomst op Opdrachtgever heeft c.q. mocht verkrijgen.

6.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Leverancier rust te bezwaren en/of aan derden over te dragen. Evenmin mogen door Leverancier verleende licenties en/of gebruiksrechten met betrekking tot die zaken door Opdrachtgever worden uitgeoefend.

7. MEDEWERKING OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, inlichtingen, documentatie, materialen, software van derden, assets en/of overige benodigdheden welke door partijen schriftelijk worden omschreven (hierna: benodigdheden) ter beschikking stellen. Voorts zal Opdrachtgever Leverancier tijdig in kennis stellen van zijn beslissingen, ontvangen documenten tijdig beoordelen en alle overige benodigde medewerking verlenen teneinde Leverancier in staat te stellen aan de leveringsdatum te voldoen.

Opdrachtgever garandeert Leverancier dat zij gerechtigd is te beschikken over de aan Leverancier ter beschikking gestelde benodigdheden en vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken ter zake.

7.2 Indien de in artikel 7.1 omschreven benodigdheden niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking zijn gesteld aan Leverancier, indien de benodigde medewerking niet wordt verleend of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst en de leveringsdatum op te schorten zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. Voorts kan Leverancier de daardoor eventueel ontstane kosten en te verrichten meerwerk volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. . Dit houdt tevens in dat de leveringstermijn wordt verlengd met het aantal dagen dat bovengenoemde opschorting heeft voortgeduurd.

7.3 Indien medewerkers van Leverancier en/of derden in het bedrijf van Opdrachtgever of op een andere door Opdrachtgever aangewezen locatie werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst dienen te verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten, zoals maar niet beperkt tot een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten, zorgdragen.

8. MEDEWERKING DERDEN 

8.1 Indien Leverancier op verzoek en met toestemming van Opdrachtgever het leveren van bepaalde zaken, het verrichten van bepaalde diensten en/of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitbesteedt aan een of meer derden, kan Leverancier op verzoek van Opdrachtgever optreden als diens rechtsgeldig vertegenwoordiger.

8.2 Door Leverancier overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1 namens Opdrachtgever te sluiten overeenkomsten met derde(n) worden geacht rechtstreeks te zijn gesloten tussen Opdrachtgever en deze derde(n). Op deze overeenkomsten zijn, indien aanwezig, de leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing. Leverancier aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Leverancier verleent aan Opdrachtgever uitsluitend het niet-exclusieve recht de geleverde zaken eeuwigdurend te gebruiken voor het beoogde doel zoals schriftelijk omschreven in de aanbieding, offerte of overeenkomst en in beginsel blijven alle (intellectuele) eigendomsrechten op de door Leverancier aan Opdrachtgever geleverde zaken, waaronder maar niet beperkt tot software, concepten, vormgeving, documentatie, offertes, daarop vastgelegde informatie c.q. gegevens alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, voorbehouden aan Leverancier, met uitzondering van de door Leverancier geleverde benodigdheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is Opdrachtgever niet gerechtigd de geleverde zaken op een andere wijze te gebruiken en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen en/of in licentie te geven.

Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat bepaalde (intellectuele) eigendomsrechten door Leverancier aan Opdrachtgever worden overgedragen, waartoe Leverancier Opdrachtgever een toeslag in rekening kan brengen, vindt de overdracht plaatst onder de ontbindende voorwaarde dat Opdrachtgever niet uiterlijk binnen de overeengekomen betalingstermijn, verlengd met een redelijke termijn na schriftelijke aanmaning door Leverancier, aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien Opdrachtgever daarna alsnog aan haar betalingsverplichtingen voldoet zal de overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever wederom plaatsvinden en wordt deze geacht plaatsgevonden te hebben op de datum waarop de overdracht oorspronkelijk zou hebben plaatsgevonden.

Voor zover intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen, verkrijgt Opdrachtgever geen exclusieve rechten op elementaire onderdelen van de door Leverancier ontwikkelde zaken, waarop immers geen intellectuele eigendomsrechten rusten.

9.2 Leverancier is gerechtigd haar logo en naam te vermelden op de geleverde zaken, op de aftiteling daarvan en/of in de sourcecode van de software.

9.3 Leverancier behoudt zich het recht voor om de voor Opdrachtgever ontwikkelde zaken geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.

10. GEHEIMHOUDING

10.1 Partijen zijn verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.

10.2 Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:

(I) alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;

(II) alle product-, marketing-, klant- en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;

(III) alle documentatie, data, tekeningen, benchmark test(-en)(-gegevens), specificaties, objectcodes, sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door de ene partij ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt;

(IV) iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.

10.3 De verplichtingen van partijen gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan de ontvangende partij kan aantonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is of (ii) deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enige geheimhoudingsverplichting voordat deze door de andere partij aan hem werd verstrekt.

10.4 Partijen zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar daarna geen (ex-) medewerkers van de andere partij en/of met haar gelieerde ondernemingen in dienst nemen en/of anderszins inschakelen in haar bedrijf en/of met haar gelieerde ondernemingen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Partijen aanvaarden wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts indien en voor zover dat op grond van het bepaalde in dit artikel blijkt.

11.2 De totale aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW met een maximum van

Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen exclusief BTW bedongen voor een jaar met een maximum van € 100.000,– (honderdduizend euro).

Onder directe schade van Opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden wordt uitsluitend verstaan:

(I) de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

(II) de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met een eventuele kostenbesparing ten gevolge van de vertraagde levering;

(III) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

(IV) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever het belang van Leverancier naar behoren heeft behartigd.

Aansprakelijkheid van partijen voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste contracten en/of schade aan het imago van de andere partij is uitgesloten.

11.3 De totale aansprakelijkheid van partijen voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken is beperkt tot € 1.000.000,– (een miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van partijen voor zaakschade ten gevolge van brand en/of ontploffing is beperkt tot € 500.000,– (vijfhonderdduizend euro).

11.4 Buiten de in artikel 11.2 en 11.3 genoemde gevallen rust op partijen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 11.2 en 11.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de schadeplichtige partij.

11.5 De aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de ene partij de andere partij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de andere partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere partij in staat is adequaat te reageren.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de ene partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de andere partij meldt. Enig recht op schadevergoeding vervalt 90 dagen na de leveringsdatum, of, indien de overeenkomst tussentijds is beëindigd, 90 dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst.

11.7 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of vanwege Leverancier geleverde zaken worden gebruikt op een andere wijze dan tussen partijen is overeengekomen.

11.8 Eventueel door Leverancier verstrekt advies wordt naar beste kennis van zaken gegeven. Verstrekt advies ontheft Opdrachtgever niet van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar de geschiktheid van de te leveren zaken en/of te verrichten diensten voor het beoogde doel.

11.9 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van content en/of data.

11.10 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde

apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12. OVERMACHT

12.1 Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, welke aan één der partijen niet kan worden toegerekend en niet is te wijten aan zijn schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt, zal deze partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de overmacht opgeschort.

12.2 Indien de overmacht situatie heeft voortgeduurd tot twee maanden na de datering van de voornoemde kennisgeving zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke aan een dergelijke overeenstemming binnen een maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te houden te zijn. Leverancier behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

13. TUSSENTIJDSE ONTBINDING

13.1 Indien een der partijen, na schriftelijke sommatie door de wederpartij, in gebreke blijft om aan enige uit een overeenkomst en/of deze Voorwaarden voortvloeiende wezenlijke verplichting te voldoen, is de wederpartij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, middels een aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd het recht van de beëindigende partij andere haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen, zoals het recht op schadevergoeding, en onverminderd het recht van Leverancier op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

13.2 Tevens is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, en zonder jegens de andere partij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, indien de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de andere partij haar onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, de rechtspersoon van de andere partij wordt ontbonden of de zeggenschap over of de beslissende stem binnen de rechtspersoon van de andere partij bij een derde komt te berusten, onverminderd het recht van de beëindigende partij haar wettelijke toekomende rechten uit te oefenen, zoals het recht op schadevergoeding, en onverminderd het recht van Leverancier op betaling van reeds geleverde zaken, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.

14. PRIVACY

14.1. Indien in het kader van het verrichten van de Diensten door Leverancier Persoonsgegevens van klanten van Opdrachtgever moeten worden verwerkt, kan Leverancier als “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Opdrachtgever als “verwerkingsverantwoordelijke” worden aangemerkt.

14.2. Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier van elke (rechts)vordering van derden, waaronder toezichthouders en betrokkenen, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens in het kader van de Overeenkomst.

14.3. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van Persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend op Opdrachtgever. Leverancier zal, waar technisch mogelijk, medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen, waaronder het doorzenden van verzoeken van derden in het kader van de verplichtingen van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

14.4. Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de in opdracht van Opdrachtgever te verwerken Persoonsgegevens te beveiligen ter voorkoming van onrechtmatige verwerking. Leverancier zal de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken.

14.5. Opdrachtgever zal de te nemen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van Persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking met Leverancier bespreken.

14.6. Opdrachtgever erkent volledig bekend te zijn met de door Leverancier te voeren voornoemde maatregelen en verklaart hierbij dat deze rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

14.7. Indien zich, ondanks het feit dat Leverancier de overeengekomen passende maatregelen heeft doorgevoerd, een beveiligingsincident voordoet waarbij sprake is van punt 1 vernietiging, punt 2 verlies, punt 3 vervalsing, punt 4 niet toegelaten verspreiding en/of toegang tot, dan wel punt 5 enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens, kan Opdrachtgever Leverancier niet aansprakelijk stellen voor enige door Opdrachtgever als gevolg hiervan geleden schade.

14.8. Indien Opdrachtgever nadrukkelijk om maatregelen verzoekt die, naar het oordeel van Leverancier, niet als passende technische en organisatorische maatregelen kunnen worden aangemerkt, vindt doorvoering daarvan volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever plaats. Leverancier accepteert geen aansprakelijkheid voor eventueel door Opdrachtgever of derden geleden schade.

14.9. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier volledig van alle vorderingen van derden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – boetes opgelegd door toezichthouders, die op enigerlei wijze gebaseerd zijn op de stelling dat de door Leverancier getroffen technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in artikel 14.8 niet passend en/of anderszins niet afdoende zijn.

15. OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Aanvullingen op en wijzigingen van een overeenkomst tussen partijen en/of deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. Indien partijen schriftelijk bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen zijn overeengekomen, gelden deze slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.

15.2 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van een nietige of vernietigbare bepaling zullen Leverancier en Opdrachtgever in onderling overleg ter vervanging van de betreffende bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. vernietigbare bepaling in acht worden genomen.

15.3 Op een overeenkomst tussen partijen, deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

15.4 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort. Niettemin heeft Leverancier het recht een geschil ter beslechting aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Opdrachtgever voor te leggen.

15.5 De titels boven de artikelen zijn aangebracht voor het gemak van de lezer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

15.6 Partijen zijn verplicht van elke adreswijziging onverwijld schriftelijk kennis aan de wederpartij te geven.

15.7 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT SOFTWAREONTWIKKELING

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Leverancier in opdracht van Opdrachtgever software ontwikkelt.

16. LEVERING, INSTALLATIE EN ACCEPTATIE 

16.1 Leverancier zal de software ontwikkelen en aan Opdrachtgever leveren op een nader overeen te komen soort en formaat informatiedrager en overeenkomstig de functionele en/of technische specificaties welke door partijen schriftelijk zullen worden omschreven. Leverancier zal de software met zorg ontwikkelen op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

16.2 Leverancier kan technische maatregelen nemen ter bescherming van door haar geleverde software. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reserve kopie van de software te maken, zal Leverancier op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de software aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

16.3 Indien partijen schriftelijk een acceptatietest zijn overeengekomen kan Opdrachtgever gedurende een periode van tien werkdagen na levering van de software onderzoeken of deze voldoet aan de specificaties zoals bedoeld in artikel 15.1, hierna ‘de testperiode’. De acceptatietest zal plaatsvinden in een van tevoren overeengekomen omgeving en overeenkomstig een overeengekomen procedure. Acceptatie van de software mag slechts worden onthouden op grond van het niet voldoen van de software aan de specificaties, tenzij het ondergeschikte gebreken in de software betreft, zijnde gebreken die operationele en/of productieve ingebruikname van de software redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Leverancier om deze ondergeschikte gebreken kosteloos te herstellen.

16.4 Indien gedurende de testperiode blijkt dat de software niet voldoet aan de specificaties zoals bedoeld in artikel 15.1, zal Opdrachtgever Leverancier hiervan uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in kennisstellen onder vermelding van de specificaties waaraan de software niet voldoet, hierna ‘de gebreken’, in welk geval de testperiode wordt onderbroken.

Leverancier zal vervolgens de in de voornoemde kennisgeving vermelde gebreken zo spoedig mogelijk herstellen en de software herleveren aan Opdrachtgever, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden voor Opdrachtgever. Op het moment van herlevering van de software vangt de testperiode van 10 werkdagen opnieuw aan.

Mocht Opdrachtgever vervolgens onverhoopt op nieuwe gebreken in de software ten gevolge van het niet voldoen aan de specificaties stuiten, dat wil zeggen gebreken die niet reeds in de vorige testperiode aanwezig waren en waarvan Opdrachtgever Leverancier derhalve niet gedurende de vorige testperiode in kennis had kunnen stellen, dan zal de procedure zoals hierboven omschreven worden herhaald.

16.5 Opdrachtgever wordt geacht de software te hebben geaccepteerd:
(I) indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen: bij levering van de software; dan wel

(II) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: na afloop van die testperiode; dan wel

(III) indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen en Opdrachtgever Leverancier gedurende de testperiode een inkennisstelling als bedoeld in artikel 15.4 heeft doen toekomen: nadat Leverancier de in de inkennisstelling vermelde gebreken heeft hersteld; dan wel

(IV) bij ingebruikname van de software door Opdrachtgever.

16.6 Indien de software in fasen en/of onderdelen wordt geleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een andere fase en/of ander onderdeel onverlet.

17. GARANTIE

17.1 Gedurende een periode van één maand na levering of, indien een acceptatietest is overeengekomen, één maand na afloop van de testperiode, zal Leverancier eventuele gebreken in de software ten gevolge van het niet voldoen aan de specificaties kosteloos herstellen, indien en voor zover zij binnen die periode schriftelijk van deze gebreken in kennis is gesteld door Opdrachtgever. Leverancier garandeert niet dat de software zonder onderbreking en/of gebreken zal werken en/of dat alle gebreken kunnen worden hersteld.

17.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct en oordeelkundig gebruik c.q. toepassing van de software alsmede voor controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

17.3 Leverancier kan gedurende bovenomschreven garantieperiode zijn gebruikelijke commerciële tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien de gebreken in de software zijn veroorzaakt door gebruiksfouten en/of onoordeelkundig gebruik van de software en/of door overige niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken.

17.4 De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de software heeft aangebracht c.q. heeft doen aanbrengen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantieverplichting. .

BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT WEBHOSTING

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, van toepassing indien Leverancier in opdracht van Opdrachtgever toegang en het gebruiksrecht verleent van haar webhosting faciliteiten.

18. DEFENITIES BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT WEBHOSTING

18.1 Account: de klantennaam waarmee Opdrachtgever toegang krijgt tot het systeem van Leverancier

18.2 Accountgegevens: de gegevens die Leverancier verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan Opdrachtgever, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.

18.3 E-mailadres: een op naam van Opdrachtgever gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.

18.4 Fair use: het redelijke gebruik door Opdrachtgever van dataverkeer, diskruimte en/of belasting van het systeem, door Leverancier nader te preciseren in aanvullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is.

18.5 Handleiding: software en klantendocumentatie die Leverancier gedurende de overeenkomst aan Opdrachtgever beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het systeem en het internet.

18.6 Homepage: een op naam van Opdrachtgever gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.

18.7 Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Leverancier teneinde Opdrachtgever in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.

18.8 Nettiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

18.9 Schijfruimte: geheugenruimte die Leverancier aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige Leverancier diensten.

18.10 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Leverancier Opdrachtgever toegang tot het internet verleent.

18.11 Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage.

18.12 Verkeersgegevens: de overige gegevens die Opdrachtgever genereert op de systemen van Leverancier door van de diensten gebruik te maken.

19. VERPLICHTINGEN VAN LEVERANCIER MET BETREKKING TOT WEBHOSTING

19.1 Leverancier spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

  • het verlenen van aansluiting op het systeem aan Opdrachtgever voor de in de overeenkomst bepaalde Leverancier dienst(en);
  • het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
  • de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.

19.2 Leverancier kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten.

19.3 Leverancier onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

20. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER MET BETREKKING TOT WEBHOSTING 

20.1 Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Opdrachtgever stelt Leverancier zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

20.2 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan Opdrachtgeverzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is Opdrachtgever slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door Leverancier toegestane verbinding met het systeem bestaat.

20.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mailadres of andere dienst bij Leverancier;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
  • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

20.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Leverancier hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het Opdrachtgever wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. Opdrachtgever blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.

20.5 Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.

20.6 Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Leverancier bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de diensten informatie te verwijderen.

20.7 Opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan Leverancier zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Leverancier welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Leverancier en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

21. AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT WEBHOSTING 

21.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van Opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Leverancier. Met name is Leverancier niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij Leverancier of derden, een gebrek in de beveiliging van de door Opdrachtgever opgeslagen informatie op de systemen van Leverancier, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in login procedure, account en e- mailadres.

21.2 Opdrachtgever die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Leverancier voortvloeiende schade.

21.3 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van Opdrachtgever van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van Opdrachtgever van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

21.4 Leverancier is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan Opdrachtgever verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang Opdrachtgever handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is Leverancier in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Leverancier ontstaat.

22. HOSTING DIENSTEN MET BETREKKING TOT WEBHOSTING

22.1 Leverancier verleent voor toegang tot het systeem en het internet aan Opdrachtgever een niet- exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de handleiding te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieën zal Opdrachtgever alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.

22.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend een fair use policy, toegangsrecht en eigendomsrecht.

22.3 Leverancier biedt klanten de mogelijkheid een homepage te openen. Leverancier stelt hiertoe beperkte schijfruimte beschikbaar. Bij exploitatie van een commerciële homepage of website, ter discretie van Leverancier te bepalen, zijn daarvoor vastgestelde additionele vergoedingen verschuldigd. Indien Leverancier in opdracht van een klant een homepage of website ontwerpt, berusten alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van die homepage of website bij Leverancier.

22.4 Leverancier is gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer of fair use overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is Opdrachtgever gehouden aan Leverancier de overeengekomen kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. Leverancier zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat Opdrachtgever hiervan door Leverancier op de hoogte is gesteld, effectueren. Leverancier is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van Leverancier levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

23. DIENSTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT WEBHOSTING

23.1 Voor veel diensten is Leverancier afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen, bijvoorbeeld bij kabelinternet, ADSL of glasvezelverbinding. In dat geval sluit Opdrachtgever veelal twee verschillende overeenkomsten, 1 met Leverancier en 1 met de derde partij. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

23.2 Leverancier verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van Opdrachtgever en Leverancier aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

24. KLACHTEN MET BETREKKING TOT WEBHOSTING

24.1 Leverancier neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op afgenomen diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.

24.2 Leverancier spant zich in klachten omtrent de geleverde diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van haar diensten te komen. Opdrachtgever kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, door Leverancier in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.

24.3 Leverancier spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door klanten van Leverancier zo goed mogelijk te behandelen. Opdrachtgever kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door klanten binnen 3 werkdagen naar het e-mail adres post@seobalie.nl sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.

24.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

25. BEHEER VAN HET SYSTEEM MET BETREKKING TOT WEBHOSTING

25.1 Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Leverancier te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Leverancier ontstaat.

25.2 Leverancier is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Leverancier ontstaat. Leverancier zal in een dergelijk geval Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

26. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT WEBHOSTING

26.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Leverancier de opzegging ontvangt.

Versie 27  juni 2020